เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จัดใหญ่ "งานวันเด็ก" คึกคัก ผู้ปกครองแห่พาบุตรหลานร่วมกิจกรรมแน่น!!

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จัดใหญ่ "งานวันเด็ก" คึกคัก ผู้ปกครองแห่พาบุตรหลานร่วมกิจกรรมแน่น!!
 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่หอประชุมวัดบ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต 

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังของประเทศในอนาคต ซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป รัฐบาลจึงมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเอง ที่เปรียบเสมือนต้นไม้หากจะเติบโตงดงามได้ จะต้องมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุง ปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการปลูกฝังและเอาใจใจเด็กและเยาชนในด้านต่างๆ

 

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ส่วนราชการภาครัฐ บริษัทห้างร้านต่างๆ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมขึ้นอีกหลายแห่ง โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน พร้อมกับสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับแกจ่ายให้เด็กที่มาร่วมงาน และแสดงออกในหลายกิจกรรมกันอย่างคึกคักและมีผู้ปกครอง และบุตรหลานเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

  

 

 

 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net