มมส.จัดแสดงผลงานฟ้อนอีสานอย่างยิ่งใหญ่!

มมส.จัดแสดงผลงานฟ้อนอีสานอย่างยิ่งใหญ่!
 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาศิลปะการแสดง จัดโครงการ Folk Dance Skills 7 : Choreography in traditional styles ภายใต้หัวข้อ "สาร อีสาน" ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงละครอาคารวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของศิลปะการแสดง เพื่อประเมินองค์ความรู้ ความสามารถ กระบวนการคิด ทักษะและวิชาการด้านศิลปะการแสดงของนิสิตชั้นปีสุดท้ายวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งประกอบด้วยการแสดงฟ้อนอีสานจำนวน 11 ชุด โดยแต่ละชุดการแสดงจะมีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูล และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามแบบฟ้อนอีสานอย่างงดงามและประทับใจ  

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ทีมข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.กาฬสินธุ์ 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net