ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี ม.เกริก แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการพัฒนาการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี ม.เกริก แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการพัฒนาการศึกษา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษ ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล และนายนิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ษ. เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก 

ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการพัฒนาการศึกษา ในระดับอดุมศึกษา ตลอดจนรับฟังโอวาทด้านภาวะผู้นำ นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร และเล่าประสบการณ์การทำงานบริหารกระทรวงและสถาบันการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริก มีวิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริกเป็นองค์กรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย - จีน 

ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สาขาที่ได้รับความสนใจจนเป็นที่นิยมของคณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษามากที่สุด คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และในปี 1/2564 เราเปิดหลักสูตรใหม่สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม เพื่อผลิตบุคลากรให้ตลาดแรงงานทั้ง 3 ด้าน 1- การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2- อุตสาหกรรมฮาลาล 3- การเงินอิสลาม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net