“บุญลือ”ป.กมธ.กีฬา กระตุ้นช่วยเหลือนักกีฬาสู้ภัยโควิด 19 เตรียมดัน กกท.- กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก้ระเบียบให้คล่องตัว

“บุญลือ”ป.กมธ.กีฬา กระตุ้นช่วยเหลือนักกีฬาสู้ภัยโควิด 19 เตรียมดัน กกท.- กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก้ระเบียบให้คล่องตัว
รัฐสภา-เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)402 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 มีคณะกรรมาธิการกีฬาและที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ สาระสำคัญมีการพิจารณาศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้เชิญ ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ,เลขานุการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท.ได้มอบให้ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าชี้แจง นอกจากนี้ยังได้เชิญ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,อธิบดีกรมพลศึกษา ,ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงประกอบด้วย น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา,นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์,นายธำรงศรี สู่พานิช หัวหน้างานกฏหมายการประชุมผู้ชี้แจงได้อธิบายถึง มาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการกีฬามวย ไปถึง ข้อกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 33 ,มาตรา 42(6), พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 มาตรา 11(9) และ พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 มาตรา 12 กับการวางหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่ต้องครอบคลุม เป็นไปตามความต้องการ มีระเบียบรองรับและต้องทันเวลา ทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณและจำนวนการเตรียมการช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพ นักกีฬามวย ซึ่งในส่วนฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้เสนอผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 , ด้านข้อกฏหมาย กกท.ได้สอบถามประเด็นข้อกฏหมายไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และในการเตรียมการช่วยเหลือ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ,คณะกรรมการกีฬามวย ได้เห็นชอบแนวทางบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาโควิด19 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีกำหนดที่จะประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ซักถามทั้งหมดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งระบบรายชื่อและเขตเลือกตั้ง กรณีการเกิดกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เชื่อว่านักกีฬาทุกคนดีใจและหวังที่จะให้กองทุนนี้พัฒนากีฬาทุกชนิดโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ติดปัญหาการเขียนระเบียบหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณของกองทุน จนทำให้ขาดการคล่องตัวในการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเมืองได้เปลี่ยนไปจนทำให้หลายคนต่างเฝ้ารอบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

“กองทุนนี้จึงควรที่จะต้องกลับมาทบทวนในข้อจำกัดต่างๆ ควรที่จะมีการแก้ไขกฏหมายหรือระเบียบในด้านต่างๆที่ต้องให้เกิดความคล่องตัว เพราะกองทุนนี้เป็นความมุ่งหวังของนักกีฬาและบุคลากรทางด้านกีฬาทุกคน จึงขอความร่วมมือ ผู้จัดการกองทุนฯสะท้อนปัญหาร่วมกับกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะสิ่งสำคัญสูงสุดคือการช่วยเหลือและพัฒนาการกีฬาทุกระดับของประเทศไทย” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุดนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ซึ่งมี ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และ มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่มี ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม เป็นประธาน โดยทั้งหมดจะเริ่มทำงานทันทีเพื่อช่วยเหลือพัฒนาวงการกีฬาต่อไป


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net