ครม.ใจป้ำ แจกเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท เพิ่มเป็น 14 ล้านคน

ครม.ใจป้ำ แจกเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท เพิ่มเป็น 14 ล้านคน
ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิเงิน  5,000 บาท  ในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เพิ่มจาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง จึงเสนอขยายกรอบวงเงินสําหรับใช้ในการดําเนินโครงการจากเดิม จํานวน 45,000 ล้านบาท เป็น จํานวน 210,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตรการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. พบว่า ผู้ลงทะเบียนมีจำนวนรวม 27.76 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ อีกทั้งจากการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ พบว่า ผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิตามมาตรการแล้ว จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกต่อไป

 นอกจากนี้ ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา แต่เป็นนักเรียน/นักศึกษาไม่เต็มเวลา และประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net