กมธ.กีฬาสภาผู้แทนฯ ตรวจเยี่ยนคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯรับฟังแผนตั้งสภา-ใบประกอบวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

กมธ.กีฬาสภาผู้แทนฯ ตรวจเยี่ยนคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯรับฟังแผนตั้งสภา-ใบประกอบวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรุงเทพฯ -เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย กรรมาธิการและที่ปรึกษาประธาน-ประจำคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังการจัดหลักสูตรการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรกีฬาและนักกีฬาไทยทุกระดับ มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป็น “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคณะชั้นนำระดับเอเชีย ในการเป็นแหล่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย” ด้านพันธกิจ จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำ ,สร้างสรรค์ บูรณาองค์ความรู้และนวัตกรรรมด้านการเรียนการสอนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ,ผลิตผลงานวิชาการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในระดับนานาชาติ ,นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังการยไปขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเอกลักษณ์ เป็นผู้นำทางปัญญาของสังคมด้ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกการกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว“นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านการเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนในชุมชนและการพัฒนากีฬาในด้านต่างๆ โดยใช้เครือข่ายภาคี” ดร.สิทธา กล่าวฯ

จากนั้นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้นำชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรและพัฒนานักกีฬาไทย พร้อมกับเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างนักกีฬาตามสมาคมฯและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯในการผลักดัน ให้เกิดการบริหารจัดการหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถส่งเสริมพัฒนานักกีฬาและบุคคลากรวงการกีฬาที่มีคุณภาพและการวางแผนพัฒนาและจัดตั้งสภาวิชาชีพ และใบประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมุ่งหมายให้วงการกีฬาของประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทัดเทียมนานาชาติ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การเสนอปัญหาถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของ กมธ.กีฬา ในการแก้ไขกฏหมายและผลักดันกฏหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรทางการกีฬาได้ประโยชน์สูงสุด และเท่าที่ดูอุปกรณ์ทางการกีฬาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าอันดับต้นๆของประเทศ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นต้นแบบในการผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักกีฬาต่อไป


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net