ศรีสะเกษ -บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เชิญผู้ถือหุ้นประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562

ศรีสะเกษ -บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เชิญผู้ถือหุ้นประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัท ศิลามาทวี จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสมพจน์  ขอมปรางค์ กรรมการบริษัท  ได้เปิดเผยว่า บริษัท ได้กำหนดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมครัวฟ้าหลังฝน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น  จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศิลามาทวี  จำกัดประกอบด้วย คุณจิตรดา   มาทวี  คุณล้ำค่า  ขอมปรางค์ ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้นายสมพงษ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย วาระที่  1 พิจารณาการขอลาออกของกรรมการและขายหุ้นคืนบริษัท ศิลามาทวี จำกัด วาระที่  2  พิจารณาแบ่งทรัพย์สินเครื่องจักรและที่ดินตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น   วาระที่  3   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง            วาระที่  4   พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท วาระที่  5   พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วาระที่  6   พิจารณา การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.1 ( ชื่อบริษัท ) และวาระที่  7   เรื่องอื่น (ถ้ามี) จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ศรีสะเกษ 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net