ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้โอกาสแก้ผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติสืบไปสำหรับ การปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกในคดีความผิดตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ. ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการปล่อยตัวทั้งสิ้นจำนวน 40 คนเป็นผู้ต้องขัง 38 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง 2 คน   ทั้งนี้  กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net